Varntresk kirke

Varntresk kirke

Varntresk kirke

Etter at Varntresk fikk egen gravplass i 1895, ble det vanlig at soknepresten i Hattfjelldal hadde en gudstjeneste hver sommer i Varntresk. Da det i 1924 ble bygd skole og skoleinternat i Varntresk, ble det også bygd kor til kirkekapell. Kapellet ble innvigd av sokneprest Torgeir Melbye 5.oktober 1930.

Skolekapellet lå like ved nåværende Varntresk Oppvekstsenter og var i bruk som kirke til den nye kirka ble innvigd i august 1986.

Et stort framskritt for Varntresk var da bilvegen ble ferdig dit i 1966. Til gudstjeneste 10. juli det året kjørte sokneprest Karl Hauge for første gang helt fram til kapellet med bil.

Det hadde alt fra tidlig i 1970-årene vokst fram et behov for å skille kirken fra skolen. Omstrukturering i skolesystemet krevde stadig større plass til skolebruk og ominnredning fra skolestue til kirke ble etter hvert mer omfattende når det skulle være gudstjeneste. Ellers var huset utgått på dato og tilfredsstilte ikke lenger dagens krav verken til skole eller kirke.

 

Den 9. nov.1984 gjorde Hattfjelldal kommunestyret enstemmig slikt vedtak:

Hattfjelldal kommunestyre gir si prinsippielle tilslutning til at det bygges nytt kapell i Varntresk.

Tomt ble stilt gratis til disposisjon fra Karoline og Johannes Varntresk.
 

Viktor Sæterstad laget skisser i samråd med grendefolket.

Arkitekt Pål Guthorm Kavli finpusset og kvalitetssikret tegningene mens det ble innhentet anbud på bygg fra flere leverandører.

Valget falt på Statens Trelastbruk, Røros Trelast.

De kunne levere et komplett byggesett i maskinlaftet 5'' furutømmer med tak- og tårnkonstruksjon i reisverk, til en konkurransedyktig pris.

Etter at alle formaliteter var i orden kunne grunnarbeidet starte under Viktor Sæterstads ledelse i slutten av juli 1985.

Hele grenda deltok i dugnadsarbeid, og i slutten av september var laftekassen kommet opp.

Taket ble tekket med svarte stålpanner (imitasjon av glassert bølget takstein) og på tårnet ble det lagt glødete kobberplater, levert og montert av Mosjøen Blikk og Ventilasjon A/S.

 

Innredningen foregikk utover vinteren og våren 1986.

Inventar og utstyr fra gamlekapellet som ble brukt var: Orgelet (et eldre harmonium), alter med altertavle, prekestol, døpefont, stoler og noen mindre ting, samt kirkesølvet. I tillegg ble stavene i den gamle alterringen brukt i en ny alterring som ble bygget på stedet.

 

Vigslingen skjedde 15. søndag etterpinse, 31. august 1986. Det gikk prosesjon fra gamlekapellet der kirkeutstyret ble bært fram til nykirka

Dette var en festdag av de sjeldne. Nå var kirken ferdig og mange hilsner og lykkønskninger ble fremført.

Den nye kirken, som hadde 70 sitteplasser, ble selvfølgelig for liten til forsamlingen en slik dag, men er til vanlig passe stor til lokalbefolkningen. Og de uttrykte stor tilfredshet med det nye gudshuset.

 

Totale kostnader kom på ca. 620.000 kr. I tillegg var det registrert over 1000 timer

dugnadsarbeid og andre ting som ikke er regnskapsført, så verdien på bygget er betydelig høyere.

 

Orgel i 1996

Orgelet som hadde vært i gamlekapellet, et gammelt og velbrukt harmonium, ble det også ønske om å skifte ut etter hvert, og etter år med kronerulling og noen inntektsgivende arrangementer ble det kjøpt et digitalt kirkeorgel som fylte kirken bedre med musikk.

Det vart tatt i bruk ved en festgudstjeneste 24. nov. 1996.

Typebetegnelsen på det er Allen AP-3, med 4 høyttalerkabinett. Prisen på dette ble ca. 100.000 kr.                                    


Del denne artikkel på e-post